AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, seguidament es reflecteixen les següents dades:

L’empresa Titular del lloc web GALBEN TOURS S.A.U. amb CIF A-07/662562 i domicili a C/ Sant Miquel, 55 Ppal C, 07002 Palma de Mallorca, constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada el 18 de març de 1994 per l’Il·lustre Notari Sr. Luis Pareja Cerdó, número 429 de protocol; inscrita al Registre Mercantil de Balears al foli 194 del tom 1.148 de societats, fulla número PM-16.106.

1. NORMES APLICABLES

El present Avís Legal està subjecte al que disposa la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s’adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustos entre els costos i els ingressos dels sectors elèctric i gasista, així com qualsevol normativa posterior que les modifiquen o desenvolupen.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web us atribueix la condició d’USUARI, que accepta les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides, les persones que no acceptin aquestes condicions s’abstindran d’utilitzar el lloc web. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, en el seu cas, siguin d’obligatori compliment.

3. ÚS DEL LLOC WEB

L’accés i ús del lloc web i de tots els subdominis i directoris inclosos, així com els serveis o continguts que puguin obtenir-se a través d’ell i sota la seva titularitat, estan subjectes als termes que figuren en aquest avís legal, sense perjudici què per accedir a qualsevol dels esmentats serveis o continguts requereixi l’acceptació d’unes Condicions Generals particulars addicionals.

Per aquest motiu, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la vostra conformitat, preguem que no feu ús del lloc web, atès que qualsevol ús que es faci del lloc o dels serveis i continguts que n’estiguin inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el disseny del lloc web de la seva titularitat i els seus codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a l’empresa o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment, estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres continguts inclosos en el servidor.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que es compti amb l’autorització expressa del titular. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc web atorgada a l’usuari es limita a la descàrrega per part de l’usuari de l’esmentat contingut i el seu ús privat, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.

L’empresa declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest lloc podria estar violant els vostres drets, us preguem que us poseu en contacte.

L’empresa podrà mostrar al lloc web Marques Registrades de tercers amb els distintius comercials que indiquin els seus proveïdors.

S’entén que aquells usuaris que enviïn al lloc web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o qualsevol altre mitjà, en els casos en què això sigui possible per la natura dels serveis, autoritzen a l’empresa a reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar així com a l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de les esmentades observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor previst legalment i sense limitació territorial. Tanmateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura derivats, a títol enunciatiu, d’errors o omissions en els continguts, de la falta de disponibilitat del lloc web o de la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’empresa no assumirà cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que es mostrin en llocs webs de tercers, als que s’accedeixi a través d’enllaços mostrats al lloc web.

L’empresa tampoc es fa responsable de les infraccions realitzades per usuaris que afectin a tercers.

6. MODIFICACIONS

L’empresa es reserva el dret de realitzar canvis en el lloc web del qual n’és titular sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, afegir o eliminar continguts del lloc web o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el lloc web s’actualitzen periòdicament. Com l’actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació i dels serveis i continguts.

7. DRET D’EXCLUSIÓ

L’empresa es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

8. GENERALITATS

L’empresa perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en dret.

9. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’empresa podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Les condicions i termes que es recullen en aquest avís legal poden variar, motiu pel qual us convidem a revisar aquests termes quan visiti novament el lloc web.

10. REGISTRE

L’empresa podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixPer sol·licitar informació seran necessàries les dades de l’usuari, però no caldrà cap registre.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest lloc web, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que s’hi puguin oferir, l’empresa i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals que corresponguin segons el seu fur.

Rep la nostra newsletter. Una carta viatgera plena de tresors i secrets, però només si t’apuntes