Termes i condicions

Els termes i condicions que s'indiquen a continuació regulen l'accés i l'ús de l'adreça URL patterson.travel, propietat de Galben Tours S.A.U.

NOTIFICACIÓ DE LES PARTS

D’una part, Galben Tours S.A. (d’ara endavant PATTERSON.TRAVEL) amb domicili a Palma de Mallorca (07012), C/ Protectora, 10, local 8; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada el 18 de març de 1994 per l'Il·lustre Notari Don Luis Pareja Cerdó, número 429 de protocol; inscrita en el Registre Mercantil de Balears al foli 194 del tom 1148 de societats, fulla número PM-16.106, i amb C.I.F. A-07/662562. Galben Tours S.A.U. és Titular del nom comercial distintiu PATTERSON.TRAVEL. Tots els drets reservats.

I d’altra part, la persona física (d'ara endavant Usuari), que accedeix a la pàgina per a informar-se i contractar els serveis oferts a través de la web. L'Usuari declara que és major d'edat i té la capacitat legal per a adquirir els serveis oferts a través de la web.

Per a la utilització d'aquest portal per part de l'usuari, aquest accepta expressament l'adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals en la versió publicada per PATTERSON.TRAVEL en el moment mateix que l'usuari accedeixi a aquest portal, especialment les establertes sobre la limitació de responsabilitat, tant de PATTERSON.TRAVEL com de qualsevol proveïdor de serveis turístics o de viatges. Per tant, l'USUARI ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar aquesta web, atès que les mateixes han pogut sofrir modificacions des de l'última vegada que va accedir.

CONDICIONS GENERALS

1. PATTERSON.TRAVEL no garanteix l'exactitud dels continguts de la web. La informació de la web pot contenir errates, imprecisions, o qualsevol altre tipus d'error.

2. PATTERSON.TRAVEL explota la pàgina web i, en particular, ofereix i, si escau, subministra els continguts, productes i serveis a l'Usuari en nom i per compte de majoristes turístics de reconegut prestigi. En aquest sentit, PATTERSON.TRAVEL s'ha limitat a incloure el servei en la pàgina web. En cap cas podrà entendre's que PATTERSON.TRAVEL ofereix directament vols, serveis de lloguer de cotxes, viatges combinats, reserves en hotels o similars.

3. En registrar-se en PATTERSON.TRAVEL, l'Usuari accepta que les dades personals facilitades siguin objectiu de tractament electrònic que és propietat de PATTERSON.TRAVEL i l'Usuari es compromet a operar en total conformitat amb la Política de Publicitat no Consentida, regulada en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE). En particular, es comprometen a:

a) PATTERSON.TRAVEL vol informar l'usuari que les seves dades seran tractades confidencialment i allotjades en servidors que compleixen els requisits establerts per la legislació espanyola en matèria de protecció de dades.

b) No cedir aquestes dades a cap societat aliena a PATTERSON.TRAVEL.

c) Permetre a l’Usuari donar-se de baixa de tots els correus que se li enviïn de publicitat.

d) L'Usuari permet a PATTERSON.TRAVEL fer servir aquestes dades per a la prestació i administració dels serveis i comunicacions entre PATTERSON.TRAVEL i l'Usuari.

4. L'usuari ha de saber que la contractació dels serveis està regida per la llei de Viatges Combinat, subjecta al que es disposa en la llei 21/1995 de Viatges Combinats i a les condicions específiques acordades amb l'usuari en funció del Majorista que organitzi el viatge combinat, sent PATTERSON.TRAVEL l'agència de viatges minorista.

5. Dins de la pàgina web, pot haver-hi enllaços a altres webs sobre els quals PATTERSON.TRAVEL no té control i dels quals òbviament no es fa responsable.

6. El viatger és responsable de complir amb els requisits governamentals de documentació de sortida, entrada i uns altres. Dita informació es pot trobar en la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors d’Espanya (www.mae.es).

7. La compra de qualsevol producte només serà efectiva en el moment en què PATTERSON.TRAVEL realitzi el càrrec de manera vàlida en la targeta de crèdit subministrada o es rebi, mitjançant transferència, l'import d'aquesta compra, i fins a aquest moment, podrà ser cancel·lada per part de PATTERSON.TRAVEL.

El fet de sol·licitar una reserva implica compromís per part del client a autoritzar el càrrec en la targeta de crèdit o compte bancari que subministra per la totalitat de l'import del viatge contractat.

8. Els usuaris utilitzaran la pàgina web única i exclusivament per a ús privat i particular. Els usuaris no podran copiar, reproduir, transmetre o distribuir de qualsevol manera el contingut d'aquesta pàgina web o dels serveis que poden obtenir-se a través del mateix sense el permís per escrit de PATTERSON.TRAVEL.

9. Els preus indicats en línia tenen incloses les taxes d'aeroport. No inclouen les despeses de visats ni les taxes de sortida d'un territori.

10. PATTERSON.TRAVEL no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:

a) La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament del portal.

b) La informació introduïda per usuaris, col·laboradors i terceres persones.

c) Els danys que puguin causar-se en els equips de l'usuari deguts a la utilització del portal.

d) La veracitat, exactitud o actualització de les informacions sobre ofertes, productes o serveis, preus, rutes, distàncies, característiques i qualssevol altra dada i informació rellevants sobre els productes i serveis oferts a través del lloc web pels proveïdors de productes o serveis o organitzadors de viatges combinats.

e) PATTERSON.TRAVEL s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment o compliment defectuós per part dels proveïdors de productes o serveis i/o per part dels organitzadors de viatges combinats de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venda de cadascun dels productes i serveis o viatges combinats que es contractin a través de la pàgina web.

f) Si, per causes de força major, es derivessin deficiències en les reserves, confirmacions i/ o execució de qualssevol viatge o servei que es contracti a través de PATTERSON.TRAVEL, per circumstàncies que no tinguin la condició de previsibles o resolubles per PATTERSON.TRAVEL o si, fins i tot, fossi impossible el compliment d'algunes de les prestacions pactades, el client renuncia a presentar qualsevol tipus de reclamació contra PATTERSON.TRAVEL i/ o les empreses del grup, existents en l'actualitat o en el futur, per aquestes deficiències o incompliments.

g) L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

h) La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat i d’altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

i) Els enllaços que possibilitin, a través de la pàgina web accedir a l'Usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de PATTERSON.TRAVEL; no serà responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efecte que pugui derivar-se d'aquesta informació.

11. La totalitat d'aquesta pàgina web: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, és propietat de PATTERSON.TRAVEL i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, qualsevol que fora la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això.

PATTERSON.TRAVEL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

Les presents condicions estaran sotmeses a la legislació espanyola. Seran competents per conèixer de qualsevol litigi que es derivi de les condicions, els tribunals de Palma de Mallorca (Espanya), amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.